निम्न माध्यामिक तहको शिक्षक अध्यापन अनुमती पत्रको नतिजा

मिति : २०७९/०४/२८ गते संचालित निम्न माध्यामिक तहको शिक्षक अध्यापन अनुमती पत्र नतिजा प्रकाशित गरिएको छ। प्रदेशवाइज नतिजा यसप्रकार छ।

Post a Comment

Previous Post Next Post