Showing posts from August, 2022

अनुसुची ५ देखि अनुसूची ९ सम्मको जान्नै पर्ने कुराहरु

अनुसुची ५ देखि ९ सम्मको जान्नै पर्ने कुराहरु अनुसुची-५ संघको अधिकारको सूची (धारा ५७ को उपधारा   (१) र धारा १०९ संग सम्बन्ध…

Read More »
Load More
That is All